انواع خط

خط تصویری : در این نوع خط افراد برای انتقال پیام یا ثبت وقایع تصاویری رسم

می کردند . نمونه ی معروف این خط هیروگلیف می باشد که در مصر باستان

مورد استفاده قرار می گرفت و به صورت نقوش و علائمی بر روی برگهای

پاپیروس حک می شد .

خط هجایی (صوت نگار) : در این نوع خط هر صدایی علامتی به صورت تصویر یا

نقوش داشت . 

خط الفبایی : این نوع خط توسط (فینقی ها ، مصریها و بابلیها) اختراع گردید و

به وسیله ی (یونانیها) تکمیل شد . و در واقع مرحله ی تکامل خط به شمار می

رود . خط الفبایی ریشه ی خط لاتین را تشکیل می دهد .

خط میخی : این نوع خط 42 حرف داشت که به صورت افقی و عمودی نوشته

می شد و مخصوص ایرانیان باستان بود . نمونه ی خط میخی در              

سنگ نوشته های دوران هخامنشی دیده می شد . کاشف خط میخی شخصی

به نام بایرون ولیزی بود .

خط پهلوی : این خط 25 حرف داشت و به دو بخش خط اشکانی و خط

ساسانی تقسیم می شد .

خط اوستایی : این خط در حقیقت اقتباسی از خط پهلوی بود و از چپ به راست

نوشته و خوانده می شد . 44 حرف داشت . ویژگی دیگر این خط حالت         

اعراب گذاری آن بود .

خط آرامی : نمونه ای از خط میخی است و برخی کتیبه های دوران

هخامنشیان با این خط نوشته شده اند .

خط کوفی : این نوع خط در کوفه رواج داشت و بعدها خطوطی مانند نسخ ،

نستعلیغ و تعلیق از روی آن به وجود آمده اند .  

/ 0 نظر / 44 بازدید