کلیدهای تربیتی فرزندان 1

1- پرهیز از منفی بافی : هر نوجوانی هم نقاط ضعف دارد و هم نقاط قوّت .

منصف و عادل باشید و فقط نقاط ضعف و منفی او را نبینید . با تکرار نقاط

ضعف او ، شخصیتش را زیر سئوال می برید و او را نسبت به خودش مأیوس

و نسبت به خودتان متنفّر می کنید . در حالی که با ذکر نقاط قوّتش (که معمولاً

بیش از نقاط ضعف است) باعث می شوید که به خودش امیدوار شده و در رفع

عیوب خویش بکوشد .

2- مقایسه نکردن فرزندان با دیگران : استعداد افراد تفاوت می کند و هر کسی

توان خاصی دارد . هر فردی را باید با توان و استعداد خودش سنجید . لذا برای

مثال گاهی نمره ی 15 در درسی برای نوجوانی خوب و برای نوجوانی دیگر حتّی

نمره ی 18 هم خوب نیست و توقّع بیشتری از او وجود دارد . شما با مقایسه کردن

نادرست فرزندانتان با دیگران ، غرور و شخصیت آنان را می شکنید . نزد دیگران

و دوستان خود سرگشتگی پیدا می کنند ، احساس یأس و حقارت می کنند و از دیگران

کینه به دل می گیرند .

3- عدم نصیحت در حین دعوا و عصبانیت : متأسفانه اکثر پدران و مادران موقع دعوا

و عصبانی شدن از فرزندانشان ، شروع به نصیحت آنان می کنند . در حالی که چنین

نصیحت و آموزشی نه تنها فایده و تأثیر ندارد ، بلکه پیامدهای منفی نیز به دنبال دارد .

در حین دعوا و عصبانیت شما ، فرزندتان از دست شما ناراحت است و لذا آمادگی پذیرش

نصیحت و آموزش ندارد . هنگامی که با فرزندتان دوست و صمیمی هستید ، او را نصیحت

یا آموزش دهید .

4- نسبت دادن بدی به عمل نه به نوجوان : هر گاه فرزند شما مرتکب عمل بدی شد (و

حتّی آن را تکرار هم کرد) هرگز به او نگویید « تو بد هستی » بلکه بگویید « این کار بد

است » ؛ یعنی در واقع بدی را به عمل و کارش نسبت دهید نه به خودش . در این صورت

نسبت به شخصیت خودش مأیوس و بدبین نمی شود و در صدد اصلاح رفتار و عمل بدش

اقدام خواهد کرد . همچنین با نسبت دادن بدی به عمل او و نه خودش ، موجب می شوید که

باور کند شما دوستش دارید و خیرخواه او هستید ؛ زیرا احساس می کند شما او را فرد

خوبی به حساب می آورید و صرفاً با عمل بدش مخالف هستید و دوست دارید رفتار بدش را

اصلاح کند .

5- داشتن صداقت با فرزند : از دروغ گفتن به فرزند خود جداً پرهیز کنید و هرگز وعده ی

دروغ ندهید ؛ چرا که اعتماد او نسبت به شما از بین می رود و نسبت به سخنان یا وعده

های دیگر شما شک و تردید خواهد کرد . در این صورت برخوردهای آموزشی و تربیتی

شما نیز در او کم اثر خواهد بود . همچنین با از بین رفتن اعتمادش نسبت به شما ، دیگر

محرم راز او نبوده و از گفتن مسائل و مشکلات محرمانه و خصوصی خود به شما خوددا

ری خواهد کرد . که خود این امر از نظر تربیتی ، معضلات و خطرهای زیادی را به دنبال

خواهد داشت . پس اگر در موردی کاری را نمی توانید انجام دهید یا وضع مالی مناسبی

ندارید ، با صداقت و توضیح لازم ، حقیقت را به او بگویید .

6- پرهیز از تأمین همه ی خواسته های فرزند : نباید تمامی خواسته های فرزند خود را

تأمین کنید ، حتّی اگر توان آن را داشته باشید . او باید تجربه کند و یاد بگیرد که تهیّه و

تأمین برخی چیزها مشکل است یا مقدور نیست . تأمین هر خواسته ای باعث می شود که

ضعیف و سست بار آید و در آینده توان نداشتنها را نداشته باشد . در این صورت کوچکترین

ناتوانی را نخواهد داشت . تأمین همه ی خواسته های فرزند ، او را لوس و پر توقّع بار

خواهد آورد . البته برای عدم تأمین برخی خواسته هایش ، باید او را توجیه و آگاه کنید .

      

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید