معنی نامها 1

آئین : روش ، دین             آبسال : باغ ، بوستان             آتش : شعله

آتنا : عطا کن              آتیه : آینده            آجام : نیستان ، بیشه  

آذر : آتش             آذین : زیور ، زینت             آرش : درخشنده

آرشا : قدرت ، توانایی              آرشام : مرد نیرومند             آرشاویز : مرد

مقدّس          آرمین : نژاد          آریا : نجیب ، اصیل            آزاده : شریف ،

کریم             آزرمین : دارای شرم و حیاء              آزرمینه : زن

با حیاء               آساره : ستاره             آسانا : به آسانی ، دختر زیباروی       

آسایش : راحت ، آسان                    آصفه : زن خردمند و دانا                     

آفاق : افقها       آفتاب : پرتو و نورخورشید   آفرین : حمد ، ستایش ، تحسین

آلاله : شقایق ، لاله ی سرخ   آمنه : پشته ی هیزم             

آناهیتا : پاک ، ستاره ی ناهید               آنوشا : نغمه ، صدا                           

آنیتا : قطعی ، مثبت               آیت : نشان ، علامت              

آیدین : روشنی            آیلین : نور و روشنایی               آیه : نشان ، علامت

 

/ 0 نظر / 9 بازدید