نیش و نوش

در خانواده :

زن متجدد و بی توجهی که اصلاً به خانه و زندگی اش نمی رسید پس از آنکه مجله ای را که

می خواند زمین گذاشت رو به شوهرش کرد و گفت : هیچ می دونی امسال پیراهنهای مردانه ی

بدون دکمه مُد شده ؟ شوهر با شنیدن این حرف قیافه ی حق به جانبی به خود گرفت و گفت :

ولی برای من این موضوع تازگی نداره ، چون از اوّل ازدواج با تو ، من از پیروان این مُد شدم .

ادب :

در داخل مترو یکی به دیگری گفت : جوونای امروزی اصلاً ادب سرشان نمی شود ! دیگری گفت :

ولی الآن یک جوون جای خودشو به شما داد . آن یکی گفت : بله ، ولی خانمم هنوز سرپا ایستاده !

اولویت :

زن با لحن کنایه آمیز به شوهرش گفت : مطمئن هستم که بعد از مرگ من فوری ازدواج می کنی .

مرد سرش را تکان داد و گفت : نه ، اوّل باید مدّتی تمدد اعصاب بکنم . 

/ 0 نظر / 7 بازدید