سخنانی از ولی خدا

* کسی که به سبب پیروی کورکورانه از مردم و همرنگ شدن با جماعت امری

را انجام دهد که نافرمانی خداست دین ندارد و مشرک است .

* چون دیدی که خداوند پیاپی بر تو بلا می فرستد سپاس و شکر او را به جای

آور . چون مشاهده کردی که خداوند در پی گناهت پی در پی به تو نعمت می

دهد از مکر او بر خودت بترس .

* عافیت ده جزء است . 9 جزء آن در خاموشی است جز به ذکر خدا و یکی هم

در ترک همنشینی با نابخردان . 

/ 0 نظر / 19 بازدید