امان از افراد دچار فقر فرهنگی

 

برای کار از طرف کاریابی برای شغل منشی گری به دفتر وکالتی رفته بود . مسئول دفتر وکالت

با اون در مورد کار صحبت می کنه و نظر اونو برای کار در دفتر می خواد اون هم فرداش

باهاش تماس می گیره و موافقتشو اعلام می کنه و قرار بر این میشه که بعدزظهر اون برای

صحبت در مورد کار به دفتر بره و باهام صحبتهای لازمو بکنن . اون به دفتروکالت می ره ولی

با همکار مسئول روبرو می شه خود مسئول رفته بود . همکار مسئول وقتی اونو با چادر می بینه

بدون هیچ مقدمه ای می گه ما چادری نمی خوایم . اون مات مونده بود که این چی داره می گه و

بعد گفت قرار بود با فلانی در مورد کار صحبت کنم . گفت : بودن رفتن . بعد گفت : من غربزده ام

می گم چادری نمی خوایم . بعد اون زنگ می زنه به فلانی که همکارتون که اینطور می گه پس

کنسله ؟ گفت : اونم باید موافق باشه شما فردا بیاین من باهاش صحبت می کنم . اون گفت : نه .

مسئول گفت : نامه ی کاریابی رو بدین بهش امضاء کنه . اونم رفت و به اون داد تا امضاء کنه .

همکار مسئول وقتی نامه رو دید گفت : از کاریابی اومدین ؟ گفت : بله . گفت : من نمی خوام به

خاطر من یکی از کار کردن بیکار بشه بزارین من با مسئول صحبت کنم . اون گفت : نه امضاء

کنین . همکار : اصرار کرد . اونم گفت : باشه . همکار با مسئول صحبت کرد و به اون گفت :

کنسله . نامه رو امضاء کرد و داد به اون . اون گفت : شما دینتون چیه ؟ با لبخند گفت : اسلام .

اون گفت : شیعه این یا سنی ؟ گفت : شیعه . اون گفت : شیعه هستین چادر اینا نمی دونین ؟ گفت :

شوخی کردم . اون گفت : شوخی نبود جدی بود . بعد با عصبانیت رفت و در دفتر وکالتو محکم

بست .

نظر شما در مورد اتّفاق افتاده برای اون چیه ؟ آیا این کار شایسته ی فرهنگ اسلامی ما

هست ؟ آیا این فقر فرهنگی نیست ؟ آیا موافق چنین چیزی هستین ؟    

    

/ 0 نظر / 9 بازدید