انتخاب از ما ، اجرا از شما

نامزد محترم : ما به پای صندوقهای رأی می آییم به امید آنکه شما ارزش قدمهای عاشقانه ی ما

برای خدا ، نام زیبای ایران ، یاد شهدای همیشه سرفراز و  برای کشور عزیزمان را بدانید و آنچه

از عمق وجودتان است برای سرفرازی ملّتتان مایه بگذارید و آنچنان به مردم خدمت کنید که گویا

در میان آنها زندگی می کنید . ما می آییم ، شما هم بر عهدتان پایبند باشید ... .

/ 0 نظر / 13 بازدید