برخی از شیوه های عملیات روانی در جنگ روانی 2

10- ارائه ی پیشگویی های فاجعه آمیز : در این روش با استفاده از آمارهای ساختگی و سایر

شیوه های جنگ روانی (از جمله : کلی گویی ، پاره حقیقت گویی ، اهریمن سازی و ...) به

ارائه ی پیشگویی های مصیبت بار می پردازند که بتوانند حساسیّت مخاطب را نسبت به آن

افزایش داده ، بر اساس میل و هدف خویش افکار وی را هدایت نمایند . از این راهکنش

(تاکتیک) در تبلیغات انتخاباتی استفاده می شود .

11- قطره چکانی : در این راهکنش (تاکتیک) اطّلاعات و اخبار در زمانهای گوناگون ، به

تعداد بسیار کم و به صورتی سریالی ولی نامنظم در اختیار مخاطب قرار می گیرد تا مخاطب

نسبت به پیام مربوطه حساس شده ، در طول یک بازه ی زمانی آن را پذیرا باشد .

12- حذف (سانسور) : در این روش سعی می شود فضایی مناسب برای سایر شیوه ها به ویژه

شایعه خلق شود تا زمینه ی نفوذ آن افزایش یابد . در این راهکنش با حذف بخشی از خبر و

نشر بخشی دیگر به ایجاد سئوال و مهّمتر از آن ابهام می پردازند ، بدین ترتیب زمینه ی تولید

شایعات گوناگون خلق می شود .

13- ماساژ پیام : در ماساژ پیام از انواع روشهای گوناگون تهاجم نرم (حذف ، کلّی گویی ، پاره

حقیقت گویی ، زمانبندی ، قطره چکانی و ...) استفاده می شود تا پیام بر اساس اهداف تعیین

شده شکل گرفته و بتواند تصویر مورد انتظار را در ذهن مخاطب ایجاد کند . در واقع در این

روش پیام با انواع راهکنشها ماساژ داده می شود که از آن مفهوم و مقصودی خاص بر آید .

شاید بتوان گفت : مثل (از کاه کوه ساختن) معطوف به این روش باشد . دشمن با پردازش مسائل

جزئی و انتشار آن توسط رسانه ها سعی دارد ذهن مردم را منحرف کند تا از پرداخت و تحلیل

مسائل کلان عاجز بمانند و جزئیترین مسائل که ارزش چندانی برای تبیین ندارند به مشغله ای

عمومی تبدیل شود .

14- ایجاد تفرقه و تضاد : از جمله اموری که در فرایند تهاجم فرهنگی مورد توجّه واقع می

شود ایجاد یا القای وجود تضاد و تفرقه در جبهه ی رقیب است که باعث عدم انسجام و

یکپارچگی شده ، رقیب را مشغول مشکلات درونی جامعه ی خود می کند و از این طریق از

اقتدار و انرژی آن کاسته و قدرتش فرسوده می شود . مهّمترین هدف این روش ایجاد فاصله

بین مردم و نظام سیاسی است و پُر کردن آن با بی اعتمادی و بدبینی است که باعث تزلزل و

تنزل اعتماد عمومی مردم و مقبولیت و پذیرش حاکمیّت سیاسی می شود .

15- ترور شخصیّت : در زمانی که نمی توان و یا نباید فردی مورد ترور فیزیکی قرار گیرد با

استفاده از نظام رسانه ای و انواع راهکنش ها از جمله بزرگنمایی ، انسانیّت زدایی و اهریمن

سازی ، پاره حقیقت گویی و ... وی را ترور شخصیّت می کنند و از این طریق باعث افزایش

نفرت عمومی و کاهش محبوبیت وی می شوند .

16- تکرار : برای زنده نگه داشتن اثر یک خبر و یا پیام با تکرار زمانبندی شده سعی می کنند

تا زمانی که مورد نیاز هست این موضوع زنده بماند . در این روش با تکرار مداوم خبر سعی در

جا انداختن آن در ذهن مخاطب دارند . به عبارت دیگر تکرار مثل ضربه های پیاپی چکش است

که سرانجام میخ را می کوبد و به داخل می راند .

17- توسّل به ترس و ایجاد رعب : در این روش از حربه ی تهدید و ایجاد رعب و وحشت به

منظور تضعیف روحیّه و سست کردن اراده ی جامعه ی هدف استفاده می شود که در آن ضمن

تهدید و ترساندن مخاطبان به طرق مختلف به آنان چنین القا می کنند که خطرات ، صدمه های

احتمالی و حتّی فراوانی بر سر راه آنان قرار گرفته است و از این طریق آینده ای مبهم و توأم

با مشکلات و مصائب برای افراد ترسیم می کنند .

18- مبالغه : یکی از روشهایی است که با اغراق کردن و بزرگنمایی یک موضوع سعی در

اثبات یک واقعیت دارد . کارشناسان جنگ روانی از این فن در مواقع و وقایع خاص استفاده

می کنند .

19- تقدّس زدایی : در این روش سعی می کنند هاله های قدسی را که پیرامون یک مفهوم ،

اندیشه ، فرد و جریان شکل گرفته پاره کنند تا با کمترین هزینه ای بتوانند نسبت به حذف یا طرد

آن اقدام نمایند .   

/ 0 نظر / 174 بازدید