تغییر دنیا و برای شاد بودن

تغییر دنیا :

بر سر گور کشیشی در کلیسای وست مینستر نوشته شده است : کودک که بودم می خواستم

دنیا را تغییر دهم ، بزرگتر که شدم فهمیدم دنیا خیلی بزرگ است من باید انگلستان را تغییر

دهم . بعدها انگلستان را هم بزرگ دیدم و تصمیم گرفتم شهرم را تغییر دهم . در سالخوردگی

تصمیم گرفتم خانواده ام را متحوّل کنم . اینک که در آستانه ی مرگ هستم فهمیدم که اگر

روز اوّل خودم را تغییر داده بودم شاید می توانستم دنیا را تغییر دهم !!!

برای شاد بودن :

برای شاد بودن کافی است مهربانی و صداقت را با ایمان آمیخته کرد ؛ سپس شفقّت ، دلسوزی

و بخشش را به آن افزود ، کمی دوستی و امید با آن همراه کرد و آن را با محبّت گوارا ساخت . 

/ 0 نظر / 15 بازدید