برخی از شیوه های عملیات روانی در جنگ روانی 1

جنگ روانی :

مقام معظم رهبری در بیانات متعددی به اهداف و ابعاد گوناگون عملیات روانی

علیه ملّت ایران اشاره کرده اند که در اینجا به بخشی از آنها اشاره می شود :

1- جنگ روانی یعنی چه ؟ هدف جنگ روانی مرعوب کردن است . کی را می

خواهد مرعوب کنند ؟ ملّت که مرعوب نمی شود . توده ی عظیم مردم که  

مرعوب نمی شوند . چه کسی را می خواهند مرعوب کنند ؟ مسئولان را ،

شخصیتهای سیاسی را ، به قول معروف خود ما نخبگان را ، اینها را می

خواهند مرعوب کنند . کسانی که قابل تطمیعند آنها را می خواهند تطمیع کنند ،

اراده ی عمومی را می خواهند تضعیف کنند . درک مردم از واقعیتهای      

جامعه ی خودشان را می خواهند تغییر دهند . هدف جنگ روانی این است .

2- من برنامه ی استکبار جهانی علیه ملّت ایران را در سه جمله خلاصه      

می کنم : اوّل جنگ روانی ، دوّم جنگ اقتصادی و سوّم مقابله با پیشرفت و

اقتدار علمی . دشمنیهای استکبار با ملّت ما در این سه قلم عمده خلاصه    

می شود .

3- مقابله ی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران عملاً در استمرار جنگ روانی با

نظام و ملّت ایران معنا پیدا می کند و جنگ روانی هم نیاز به بهانه دارد .

برخی از شیوه های عملیات روانی :

1- برچسب زدن : بر اساس این روش رسانه ها واژه های مختلف را به صفات

مثبت و منفی تبدیل کرده و آنها را به آحاد یا نهادهای مختلف نسبت می دهند .

گاهی هدف از این عملکرد آن است که ایده ، فکر یا گروهی محکوم شوند ،

برای آنکه استدلالی در محکومیت آنها آورده شود . برچسب زنی یا اسم گذاری

(برچسب به یک فکر و یا عقیده زدن) برای تحریک به رد فکری و اندیشه ای

بدون بررسی شواهد مورد استفاده قرار می گیرد .

2- تلطیف و تنویر : از تلطیف و تنویر (مرتبط ساختن چیزی با کلمه ای پر

فضیلت) استفاده می شود تا چیزی را بدون بررسی شواهد بپذیریم و تصدیق

کنیم .

3- انتقال : استفاده از نمادهای مذهبی و یا ملّی و انتساب به اشخاص و

جریانهایی که مورد احترام توده های عمومی مردم هستند راهکنش (تاکتیک)

انتقال نامیده می شود . در این راهکنش (تاکتیک) از ابزارهای گوناگونی از

جمله : طنز ، کاریکاتور ، داستان کوتاه ، شعر ، موسیقی و ... استفاده        

می شود .

4- تصدیق : تصدیق یعنی اینکه شخصی که مورد احترام یا منفور است بگوید

فکر ، برنامه یا محصول یا شخص معینی خوب یا بد است . تصدیق فنی رایج در

تبلیغ ، مبارزات سیاسی و انتخاباتی است . حمایت اشخاص معروف

(سیاستمداران ، هنرمندان ، ورزشکاران ، دانشمندان و ... ) و گروههای

فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی از فردی یا جریانی تصدیق نامیده می شود .

انتشار طوماری از حمایتهای افراد ، گروههای فرهنگی و سیاسی از فردی یا

جریانی ذیل راهکنش (تاکتیک) تصدیق قابل تعریف است .

5- شایعه : از مهمترین شیوه های عملیات روانی در خدمت تهاجم فرهنگی

حجم گسترده ی شایعه پراکنی است که افکار عمومی را به خود جلب       

می کند . شایعه در فضایی تولید می شود که امکان دسترسی به اخبار و

اطلاعات موثق امکانپذیر نباشد . به عبارتی شایعه در جایی ایجاد می شود که

خبر نباشد و یا خبر از منابع موثق منتشر نگردد . شایعه انتقال شفاهی پیامی

است که برای برانگیختن باور مخاطبان و همچنین تأثیر در روحیه ی آنان ایجاد

می شود . مطالب کلی شایعه باید حول محورهای اساسی و مهمی باشد که

مخاطب نسبت به آن حساسیت بالایی دارد .

هر شایعه می تواند در بر گیرنده ی بخش قابل توجهی از واقعیت

باشد (راهکنش تسطیح در  شایعه سازی) ولی ضریب نفوذ آن بستگی به

درجه ی ابهام و اهمّیّت آن دارد . در واقع هر چقدر شایعه پیرامون مسائل مبهم

و مهم باشد همان مقدار ضریب نفوذ آن افزایش می یابد .

با توجّه به موضوع و جامعه ی هدف ، شایعات گوناگونی تولید می شوند که

عبارتند از : شایعات تفرقه افکن ، هراس آور ،  امیدبخش ، آتشین ، خزنده و

دلفینی یا غواصی (که به تناسب زمان ، تولید ، بعد از تأثیرگذاری برای مدّتی

خاموش و دوباره با ایجاد زمینه های ذهنی لازم در جامعه به وجود می آید .) .

در شایعه سازی از راهکنشهای گوناگون از جمله : تسطیح ، همانندسازی ،

برجسته سازی (بزرگنمایی) و ... نیز استفاده می شود .

6- کلّی گویی : کلّی گویی عبارت است از ایجاد ارتباط نظری و عملی خاص با

مفهومی ویژه تا مخاطب بدون بررسی دلایل و شواهد و قرائن آن نظر و عمل را

بپذیرد . روش کلّی گویی روشی است که سعی می شود ذهن مخاطب 

متوجه ی حواشی و شاخ و برگ نشده ، در رابطه با هسته ی مرکزی پیام

حساسیت نداشته و آن را بدون بررسی و کنکاش بپذیرد که به همین دلیل

برخی این روش را بی حس سازی مغزی نیز می نامند .

7- دروغ بزرگ : این راهکنش (تاکتیک) قدیمی که هنوز هم مورد استفاده ی  

فراوان قرار می گیرد . بدین معنی که پیامی را که به هیچ وجه واقعیت ندارد

بیان می کنند و مدام بر طبل تکرار می کوبند تا ذهن مخاطب آن را جذب کند .

8- پاره حقیقت گویی : گاهی خبر یا سخنی مطرح می شود که از نظر منبع ،

محتوای پیام ، مجموعه ای بهم پیوسته و مرتّب است که اگر بخشی از آن نقل

و بخشی نقل نشود ، جهت و نتیجه ی پیام منحرف خواهد شد . این روش رایج

رسانه هاست که معمولاً متناسب با جایگاه و جناح سیاسی که به آن متمایل

هستند ، بخشی از خبر نقل و بخشی را نقل نمی کنند . خبر هنگامی کامل

است که عناصر خبری در آن به شکل کلی مطرح شوند . امّا چنانچه یکی از

عناصر خبری ششگانه (که ، کجا ، کی ، چرا ، چه ، چگونه) در خبر بیان نشود

خبر ناقص است . در راهکنش (تاکتیک) پاره حقیقت گویی حذف یکی از عناصر

به عمد صورت می گیرد و بیشتر اوقات عنصر چرا حذف می شود .

9- انسانیت زدایی و اهریمن سازی : یکی از مؤثرترین شیوه های توجیه حمله

به دشمن به هنگام تهاجم (نرم و یا سخت) انسانیت زدایی است . چه اینکه

وقتی حریف از مرتبه ی انسانی خویش تنزل یافت و در قامت اهریمنی در ذهن

مخاطب ظاهر شد ، می توان اقدامهای خشونت آمیز علیه این دیو و اهریمن را

توجیه کرد . در این روش با استفاده از برچسب زنی صفات منفی به حریف از

جمله : دزد ، قاتل ، دروغگو ، تروریست ، دیکتاتور و ... به توجیه حملات و

هجمه علیه رقیب می پردازند .                                          

/ 0 نظر / 49 بازدید