علل مهّم در بروز اختلاف میان آحاد مسلمانان

1- دور شدن از اسلام اصیل ، قرآن حکیم و اهل آن .

2- تکیه به کسانی که قرآن و روایات را وارونه جلوه می دهند .

3- لجاجت داشتن بدون برهان و داشتن منطق تعصب .

4- قومیتگرایی و نژادپرستی .

5- دنیاگرایی و تمایل به رذایلی همچون حبّ قدرت ، شهرت و ثروت .

6- تفرقه انگیزی قدرتهای بزرگ برای سلطه بر مسلمانان و منابع مالی و فکری آنان . 

/ 0 نظر / 13 بازدید