معنی نامها 3

پارسا : پرهیزکار ، زاهد ، پاکدامن            پاشا : پادشاه               پانی : آب

پانیذ : شکر قلم            پدرام : پایدار ، جاوید                 پدیده : نوآوری ، تازگی

پرتو : فروغ و روشنایی                   پردیس : فردوس ، بهشت                   

پرند : حریر ساده ، پروین                  پرندیس : پرند ، مانند حریر                   

پرنیا : پارچه ی ابریشمی                  پروانه : نام حشره ی شیفته ی

نور ، دلیل و رهبر                            پرویز : پیروز ، گرامی ، سعید ،

فاتح                    پروین : چند ستاره ی کوچک که یک جا جمع شوند .             

پری : حوری ، فرشته                   پریا : زنی زیبا مانند پری                          

پریسا : افسونگر                          پژمان : افسرده و غمگین ، دلتنگ       

پگاه : صبحدم ، صبح صادق          پونه : نام گیاهی از تیره ی نعناعیان              

پویا : پوینده ، رونده                      پیروز : کامیاب              

پیمان : قرارداد ، شرط ، عهد                 پیوس : انتظار ، امید                    

پیوند : دوستی و رابطه ، عهد                  تارا : ستاره                             

ترانه : سرود ، جوان صاحب جمال           تُکتَم : نام چاه زمزم                   

توتیا : سنگ سرمه                                 تورج : دلیر ، پهلوان         

توفان : باد سریع و خطرناک                    تیمور : آهن و فولاد                      

/ 0 نظر / 13 بازدید