فلسفه ی حجاب و آثار درخشان آن

1- چشم چرانی مردان و خودآرایی زنان : در مرد همواره غریزه جنسی فوق

العاده قوی وجود دارد که او را به شدت نسبت به زن علاقه مند می کند این

غریزه اگر به طور صحیح اشباع نشود موجب انحرافات و پیامدهای ویرانگری

خواهد شد آثار طغیان این غریزه از چشم مردان ظاهر می گردد که اگر آنها آزاد

و بی بندوبار باشند و هیچ گونه کنترلی در میان نباشد به چشم چرانی              

می پردازند . از سوی دیگر زنان علاقه ی شدید به خودآرایی و نمایش خود دارند .

2- حفظ حرمت و کرامت زن : زن از نظر حقوق و شخصیت انسانی با مرد

یکسان است و حرمت و کرامت او به این است که به عنوان یک انسان

شرافتمند به او نگریست نه به عنوان یک وسیله ی جنسی و وسیله ی تبلیغ

کالاها و دکور اتاقها و عاملی برای جلب سیّاحان .

3- گسترش دامنه فساد : یکی از عوامل مهم فحشا و منکرات و جرایم

ویرانگر و گیج کننده در جهان غرب که ناله ی همه را بلند کرده است برهنگی و

بی حجابی است مطابق آمارهای قطعی و مستند روزبه روز بر تعداد بهم

پاشیدگی خانواده ها و طلاق و فرزندان نامشروع و انحرافات جنسی می افزاید

که هر کدام از اینها عاملی برای جرایم و انحرافات گوناگون و بسیار دیگر خواهد

شد به طوری که دانشمندان تربیتی برای اصلاح جامعه ناامید شده اند زیرا یکی

از علل مهم آن این است که بازار برهنگی و دوری از حریم حجاب و عفاف و

آزادی در روابط زنان را به صورت کالای مشترک در آورده به طوری که دو

همسر تعلق به خود ندارند .

4- بیماریهای روانی : هر گاه پوششی برای زنان نباشد و آنها با جلوه گری

آشکار گردند به طور طبیعی مردان به خصوص جوانان در یک حالت تحریک دائم

قرار می گیرند و همین موجب هیجانهای عصبی و اضطراب اعصاب خواهد شد

و چنانکه پزشکان روانی گویند : هیجان مستمر موجب بیماری روانی خواهد

شد . اسلام با دستورهای متقن خود از جمله دستور پوشش می خواهد

انسانها اعصابی آرام داشته باشند و روح و روان آنها از هیجانها و افکار       

نگران کننده به دور باشد و چنین موضوعی بستگی به چشم و گوش پاک و

روابط سالم دارد .

5- رواج فرهنگ غرب یا یکی از حربه های استعمار : یکی از حربه های مهمی

که استکبارجهانی و استعمارگران برای انحطاط و سقوط ملتهای مظلوم جهان

سوم به کار می برند تا آنها را از درون تهی کنند و در نتیجه هرگونه استقلال را

از آنها گرفته و آنان را همواره دنباله رو و محتاج خود سازند و در این راستا به

بهره کشی زالوگونه خود ادامه دهند رواج دادن به فرهنگ مبتذل غرب و به

اصطلاح هجوم و یا شبیخون فرهنگ غرب است .  

/ 0 نظر / 10 بازدید